Slovenské MDT Online

Všeobecné podmienky použitia slovenskej verzie MDT Online

1 Práva a povinnosti užívateľov

1.1Vydavateľ poskytuje používateľom na Slovensku (predovšetkým knižniciam a súvisiacim inštitúciám) nevýlučný a neprenosný prístup k databáze prostredníctvom servera na základe registrácie, ktorá je predmetom týchto podmienok. Právo na prístup k databáze pozostáva z práva registrovaných používateľov prezerať, vyhľadávať a využívať dostupné funkcie. Prístup neposkytuje používateľom právo sprístupniť obsah služby tretím stranám, s výnimkou tých, ktoré sú podrobne opísané v týchto podmienkach.
1.2Registrácia poskytuje prístup do databázy všetkým zamestnancom knižnice (alebo inej inštitúcie) kedykoľvek bez potreby ich identifikácie.
1.3Oprávnení používatelia registráciou nezískavajú žiadne vlastnícke práva k dátam, ich častiam, softvéru alebo dokumentácii.
1.4Oprávnení používatelia nesmú:
 1. Umožniť prístup k službe osobám, ktoré nie sú oprávnenými používateľmi;
 2. Vytvárať lokálne elektronické kópie celého obsahu databázy alebo jej časti nad rámec nutný pre normálne použitie Služby;
 3. Používať celý obsah databázy alebo jej časti na komerčné účely;
 4. Rozširovať celý obsah databázy alebo jej časti medzi iné subjekty než oprávnených používateľov Služby;
 5. Akýmkoľvek spôsobom upravovať, robiť spätnú analýzu databázy alebo vytvárať odvodené diela zo Služby;
 6. Vykonávať činnosť, ktorá by mohla zaťažiť Server, ako napr. počítačové programy pre automatické sťahovanie obsahu všeobecne známe ako internetové roboty, roboty typu spiders, crawlers, wanderers, accelerators;
1.5Knižnice a súvisiace inštitúcie ako oprávnený používateľ zodpovedajú za:
 1. Vydávanie prístupových prihlasovacích údajov, hesiel a všetkých prístupových informácií iba oprávneným používateľom;
 2. Informovanie oprávnených používateľov o „Všeobecných podmienkach používania slovenskej verzie MDT Online“ a ochranu databázy pred neoprávneným prístupom;
 3. Zabezpečenie bezpečnosti používania databázy registrovanými osobami pomocou prístupových prihlasovacích údajov a hesiel;
 4. Informovanie vydavateľa o akomkoľvek neoprávnenom prístupe, inom porušení podmienok použitia slovenskej verzie MDT Online alebo o stratených alebo odcudzených prístupových prihlasovacích menách a heslách;
 5. Informovanie vydavateľa o nezrovnalostiach a akýchkoľvek chybách alebo nepresnostiach obsahu Služby, ktoré oprávnený používateľ zistí.

2. Obdobie a ukončenie

2.1Registrácia je platná jeden rok, počnúc okamihom aktivovania prístupu k službe. Po uplynutí tejto doby bude registrácia automaticky predĺžená o ďalší rok. Pokiaľ sa počas ročnej platnosti registrácie žiaden oprávnený užívateľ neprihlási do účtu, potom bude platnosť registrácie predlžená len na základe žiadosti oprávneného užívateľa. Pokiaľ v lehote 2 rokov oprávnený užívateľ nepošle žiadosť o predĺženie platnosti registrácie, potom bude účet zmazaný.
2.2 Predplatné môže byť ukončené Vydavateľom pokiaľ sa oprávnený užívateľ dopustí porušenia týchto „Všeobecných podmienok použitia slovenskej verzie MDT Online“ v bode 1.4.
2.3V prípade, že ktorákoľvek zo strán má dôvod domnievať sa, že došlo k porušeniu vyššie uvedených podmienok, mala by to nahlásiť písomne. Strana podozrivá z porušenia podmienok by mala do 30 dní od prijatia takéhoto oznámenia napraviť údajné porušenie a písomne informovať oznamujúcu stranu o riešení problému. Ak sa porušenie nevyrieši do 30 dní, oznamujúca strana má právo ukončiť odber bez oznámenia.

3. Záruky a Zodpovednosť

3.1Hoci sa Konzorcium UDC a Slovenská národná knižnica snažili minimalizovať nepresnosti a chyby v poskytovaných dátach a službách, dáta a služby sú poskytované “tak ako sú” bez záruk akéhokoľvek druhu, či už vyjadrených alebo implicitných, zahrňujúcich, ale neobmedzujúcich sa na použiteľnosť referenčných materiálov pre daný účel.
3.2Oprávnený užívateľ berie na vedomie, že internet je nezabezpečené, nestále, neregulované a nespoľahlivé prostredie a že schopnosť Konzorcia UDC poskytovať a oprávneného užívateľa užívať Službu môže byť závislá na tretích stranách (zariadenie, software, systémy, dáta a služby poskytované rôznymi telekomunikačnými sieťami atď.)
3.3Konzorcium UDC a Slovenská národná knižnica za žiadnych okolností nenesú zodpovednosť voči oprávnenému užívateľovi Služby za žiadne škody, vrátane finančných strát alebo iných, menších alebo väčších strát, ktoré sú mimo kontroly týchto inštitúcií alebo sú spôsobené neschopnosťou oprávneného používateľa využívať Službu.
3.4Akýkoľvek spor medzi stranami týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania vyššie uvedených podmienok by sa mal vyriešiť vzájomnou dohodou, či už prostredníctvom rokovania alebo arbitráže. Článok 3.4 by sa mal uplatňovať v prípade ak nedôjde k dohode zúčastnených strán.
3.5Všetko, čo nie je uvedené vo „Všeobecných podmienkach použitia slovenskej verzie MDT Online“, sa riadi holandským právnym systémom. Účastníci konania podliehajú výlučnej jurisdikcii súdov v Haagu, v Holandsku.