Zásady ochrany osobných údajov

UDC Konzorcium berie vážne dôveru zákazníkov a bezpečnosť informácií o zákazníkoch.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktoré poskytuje občanom Európskej únie ochranu údajov a práva na súkromie nadobudne účinnosť 25. mája 2018.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na nasledujúce informácie týkajúce sa Vašich osobných údajov:

 • aké Vaše osobné údaje zhromažďujeme;
 • čo robíme s Vašimi osobnými údajmi;
 • s kým tieto údaje zdieľame;
 • Vaše práva na ochranu údajov;
 • a ako dodržiavame pravidlá ochrany údajov.

Kto sme

Sme združenie UDC Konzorcium, nezisková organizácia so sídlom v Haagu v Holandsku, ktorá vlastní a riadi Medzinárodné desatinné triedenie.

Môžte nás navštíviť na adrese:

  UDC Consortium
  Koninklijke Bibliotheek
  Prins Willem-Alexanderhof 5
  2595 BE, The Hague
  The Netherlands

Naša korešpondenčná adresa je:

  UDC Consortium
  PO Box 90407
  2509 LK, The Hague
  The Netherlands

Naša všeobecná emailová adresa je: mail@udcc.org

Aké osobné údaje zhromažďujeme od vás?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa vás týkajú, čo nám umožňuje identifikovať Vás, ako napríklad Vaše meno, kontaktné údaje a informácie o Vašom prístupe na naše webové stránky.

Zhromažďujeme Vaše osobné údaje, keď sa zaregistrujete na MDT Online, použijete MDT Online alebo keď nás kontaktujete. Konkrétne môžeme zhromažďovať nasledujúce kategórie informácií:

 • Meno, poštová adresa, e-mailová adresa;
 • Informácie o používaní webovej stránky MDT Online;
 • Komunikáciu s nami prostredníctvom e-mailu a v písomnej forme.

Na čo používame Vaše údaje a aký je právny základ pre to?

Vaše osobné údaje spracujeme iba vtedy, ak máme na to právny základ. Právny základ bude závisieť od účelov zhromažďovania a používania Vašich osobných údajov.

 • Poskytovanie produktov a služieb, ktoré od nás požadujete;
 • Posielanie e-mailov týkajúcich sa vášho predplatného MDT Online
 • Administratívne alebo právne účely: Vaše údaje používame na štatistické analýzy, testovanie systémov alebo údržbu a vývoj.

Spoliehame sa na naše zmluvné podmienky s Vami ako na právny základ, na základe ktorého zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje, keď sa zaregistrujete na MDT Online. V niektorých prípadoch sa spoliehame na oprávnené obchodné záujmy (napríklad na administratívne účely a na riešenie problémov so zákazníkmi). Kde sa spoliehame na naše oprávnené záujmy, vždy sa postaráme, aby sme tieto záujmy vyvážili Vašimi právami.

Vaše údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na splnenie účelu, na ktorý sa spracovávajú. Na určenie vhodného obdobia uchovávania zohľadňujeme množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, účely, na ktoré ich spracovávame, a či tieto ciele môžeme dosiahnuť inými prostriedkami.

Keď už nepotrebujeme Vaše osobné údaje, bezpečne ich odstránime alebo zničíme.

S kým zdieľame Vaše údaje?

Vaše informácie nezasielame nikomu na marketingové účely.

Výnimočne môžeme zdieľať Vaše osobné údaje s právnymi a inými profesionálnymi poradcami, súdnymi orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme, s cieľom presadiť naše zákonné práva vo vzťahu k našej zmluve s Vami na účely opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Medzinárodné prenosy údajov

Vaše údaje neprenášame mimo EÚ.

Vaše práva na ochranu údajov

Za určitých okolností máte podľa zákona právo:

 • Dozvedieť sa, či uchovávame niektoré z Vašich osobných údajov a dôvod, prečo ich uchovávame;
 • Obdržať kópiu osobných informácií, ktoré o vás uchovávame;
 • Požiadať o opravu osobných informácií, ktoré máme o vás, či už ide o nepresné alebo neúplné informácie;
 • Požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak už nie je dôvod na to, aby sme ich ďalej spracúvali;
 • Namietať v určitých situáciách ak naďalej pracujeme s Vašimi osobnými údajmi;
 • Obmedziť alebo dočasne zastaviť spracovanie Vašich osobných údajov za určitých okolností;
 • Požiadať o prevod Vašich osobných údajov v elektronickej a štruktúrovanej forme na vás alebo na inú stranu.

Ak chcete uplatniť niektoré z uvedených práv, pošlite nám e-mail na privacy@udcc.org. Upozorňujeme, že budeme musieť požadovať od Vás konkrétne informácie, ktoré nám pomôžu potvrdiť Vašu totožnosť a zabezpečiť Vaše právo na prístup k informáciám.

Prístup k Vašim osobným informáciám je bezplatný, môžeme však účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady, ak Vaša žiadosť o prístup je zjavne neopodstatnená alebo nadmerná. Prípadne môžeme za takýchto okolností odmietnuť vyhovieť Vašej žiadosti.

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme v budúcnosti aktualizovať a informovať vás o akýchkoľvek zmenách.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 19. mája 2018.